دوره ها

سطح اول آی مت -1A

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح دوم آی مت -1B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح سوم آیمت -2A

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح چهارم آیمت -2B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح S1 ویژه پک آبی

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح پنجم آیمت -3A

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح ششم آیمت-3B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح هفتم آیمت -4A

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح هشتم آیمت -4B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح S1 ویژه پک سبز

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح S2 ویژه پک سبز

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح نهم آیمت-5A

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح دهم آیمت -5B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح یازدهم آیمت-6A

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح دوازدهم آیمت-6B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح دوم سی مت - C4B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح سوم سی مت - C4C

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح چهارم سی مت - C4D

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

فاندیشن

مدت: 28 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

بیسیک

مدت: 38 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

کی جی 1 ورودی جدید

مدت: 38 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

کی جی 1

مدت: 38 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

کی جی 2

مدت: 38 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

المنتری 1

مدت: 38 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

المنتری 2

مدت: 38 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

اینترمیدیت 1

مدت: 38 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

اینترمیدیت 2

مدت: 38 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

هایر 1

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

هایر 2

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

هایر 3

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

ادونس

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

گرند 1

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

گرند 2

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

موسسه عصر طنین راه اندیشه (عطرا)